Posted in Lonsdor OBDSTAR Xhorse

Chevrolet Trailblazer Duramax 2013 key program by VVDI Key tool and OBDSTAR DP plus

Chevrolet Trailblazer Duramax 2013 generate remote with VVDI Key tool, program remote, read pincode with OBDSTAR DP plus. Part 1: generate remote with VVDI Key…

Continue Reading...
Posted in OBDSTAR

OBDSTAR DP Plus IMMO update for Buick Cadillac GMC Chevrolet

OBDSTAR DP Plus IMMO update on Buick, Cadillac, GMC, Chevrolet. It can perform OBD pin code reading and key programming on the newly tested car…

Continue Reading...
Posted in OBDSTAR

How to use OBDSTAR DP PLus to program Honda City CNG 2013 all keys lost?

Honda City CNG 2013 all keys lost: program new remote and add new key by OBDSTAR DP PLus. FYI, program Honda City CNG 2013 all…

Continue Reading...